నవనాడులు

మానవ నాడీమండలంలో గల నాడులు, వాటి అధిదేవతలు.

1.ఇడనాడి (కుడిభాగం, శివుడు)
2.పింగళనాడి (ఎడమభాగమ్, విష్ణువు)
3.సుఘమ్ననాడి (మద్యమస్థానం, బ్రహ్మ)
4.గాంధారనాడి (కుడి నేత్రస్థానం, ఇంద్రుడు)
5.హస్తినీనాడి (జిహ్వాస్థానం, వరుణుడు)
6.పుషానాడి (కుడికర్ణము, దిగ్దేవత)
7.జయస్వినీనాడి (ఎడమకర్ణము, పద్యోద్భవుడు)
8.అలంబసనాడి (లింగస్థానము, వాయువు)
9.కుహనాడి (గుదస్థానము, భూమి)

ఏకదంతుడు,  ఏకాహము,  ఏకోనారాయణ 

ద్వివిద కళలు,  ద్వివిధ జన్మలు,  ద్వివిధ అక్షరములు 

త్రిభువనాలు,  త్రి కరణములు,  త్రి గంధములు,  త్రి గుణములు,  త్రి కాలములు,  త్రి లోకాలు,  త్రి మతాచార్యులు,  త్రి మతములు,  త్రివిధ గుణములు,  త్రివేణీ సంగమ నదులు,  త్రివిధాగ్నులు,  త్రివిధ గురువులు,  త్రివిధ కాలములు,  త్రివిధ కాండలు,  త్రివిధ కాంక్షలు,  త్రివిధ మార్గములు,  త్రివిధ ఋషులు,  త్రివిధ నాయకలు 

చతుర్విధ ఆశ్రమాలు,  చతుర్ధశ మూలలు,  చతుర్విధ బలములు,  చతుర్విధ దానములు,  చతుర్విధ కర్మలు,  చతుర్విధ పాశములు,  చతుర్విధ పురుషార్ధాలు,  చతుర్విధ స్త్రీజాతులు,  చతుర్విధొపాయములు 

పంచభక్ష్యాలు,  పంచ భూతాలు,  పంచగంగలు,  పంచ కన్యలు,  పంచ మహాపాతకాలు,  పంచ ప్రాణాలు,  అయిదవతనం,  పంచపాండవులు,  పంచతంత్రం,  పంచారామాలు,  పంచఋషులు,  పంచాంగం ,  పంచజ్ఞానేంద్రియములు 

షట్చక్రములు,  షడ్గుణాలు,  షడృతువులు,  షడ్విధ రసములు 

సప్త ద్వీపాలు,  సప్త గిరులు,  సప్త స్వరాలు,  సప్త నదులు,  సప్త అధొలోకములు 

అష్ట భార్యలు,  అష్ట భాషలు,  అష్టదిగ్గజాలు,  అష్టదిగ్గజాలు (కవులు),  అష్ట జన్మలు,  అష్ట కర్మలు,  ఆష్ట కష్టములు 

నవ బ్రహ్మలు,  నవ చక్రములు,  నవ ధాన్యాలు,  నవ ధాతువులు,  నవ దుర్గలు,  నవద్వీపములు,  నవనాడులు,  నవ రత్నకవులు,  నవ రత్నాలు 

దశవిధ సంస్కారములు,  దశావతారాలు,  దశవిధ బలములు,  దశ దిశలు