కరిగిపొయిన కాలంలా..

కరిగిపొయిన కాలం తిరిగిరాని జ్ఞాపకం
తలచి తలచి నిలిచిపొతే సాగదు నీ జీవితం
తిరిగిరాదు నీకిష్టమయిన గతం
ఆగిపోదెన్నడూ వర్తమానం
మరెందుకు తిరిగిరానివాటి గురించి నీకెందుకింత ఆరాటం
అనుభవించు కష్టమయినా నష్టమయినా ఈ జీవితం.
కవితలు
 

నీవెవరు ?

 

కరిగిపొయిన కాలంలా..

 

తల్లి ప్రేమ

 

ప్రయాణం

 

కదిలిపొయే కెరటంలా...