ముద్దుగారే యశోదకు

ముద్దుగారే యశోద ముంగిట ముత్యము వీడు

తిద్దరాని మహిమల దేవకి సుతుడు ||ముద్దుగారే||

అంత నింత గొల్లెతల అరచేత మాణికము

పంతమాడే కంసుని పాలి వజ్రము

కాంతుల మూడు లోకాల గరుడపచ్చబూ

చెంతల మాలోనున్న చిన్ని కృష్ణుడు ||ముద్దుగారే||

రతికేళి రుక్మిణికి రంగు మోవి పగడము

మితి గోవర్ధనపు గోమేధికము

సతమై శంఖు చక్రాల సందుల వైడూర్యము

గతియై మమ్ము గాచేటి కమలాక్షుడు ||ముద్దుగారే||

కాళింగుని తలలపై గప్పిన పుష్యరాగము

యేలేటి శ్రీ వెంకటాద్రి యింద్రనీలము

పాలజలనిధిలోన బాయని దివ్యరత్నము

బాలునివలె దిరిగీ బద్మనాభుడు ||ముద్దుగారే||
లాలి పాటలు
 

రామా లాలీ

 

ముద్దుగారే యశోదకు

 

జో అచ్యుతానంద

 

తారంగం తారంగం

 

చిన్ని అమ్మాయి

 

చక్కిలి గింతలు

 

ఊడిద చెట్లకు ఉయ్యాల కట్టి..

 

గొరంత దీపం

 

మేలుకో నా తండ్రి మేలుకో

 

జొ జొ