మెరిసే పాదాల కోసం

పత్రములు లేవు.
సౌందర్యం
 

ఒత్తయిన జుట్టుకోసం...

 

చుండ్రు తగ్గడానికి చిట్కాలు

 

కలువల్లాంటి కళ్ళ కోసం

 

మెరిసే పాదాల కోసం

 

ధగ ధగలాడే పెదవుల కోసం