లిఖిత
ఈ పెట్టెలో ఇంగ్లీష్ లో టైప్ చెయ్యండి
పొడగించు ↓ తగ్గించు ↑ •
మార్పిడి తీరు:  
amma - అమ్మ
ravikiraN - రవికిరణ్
aakaaSa Harmyam - ఆకాశ హర్మ్యం
naanna - నాన్న
raama^ - రామ్
ee meyil - ఈమెయిల్
tammuDu - తమ్ముడు
manoajna - మనోజ్ఞ
preamikuDu - ప్రేమికుడు
akka - అక్క
telugu Bhaasha - తెలుగు భాష
vidvaamsuDu - విద్వాంసుడు
upaadhyaayuDu - ఉపాధ్యాయుడు
feas buk - ఫేస్ బుక్
eenaaDu - ఈనాడు
vyaakaraNamu - వ్యాకరణము
kaarya nirvaaHaNa adhikaari - కార్య నిర్వహణ అధికారి
SireeSha - శిరీష
dastuuri - దస్తూరి
istree peTTe - ఇస్త్రీ పెట్టె
abhineatri - అభినేత్రి
praaNamu - ప్రాణము
du@HkhaM - దుఃఖం
jyoatirlimgaalu - జ్యోతిర్లింగాలు
gRha praveaSamu - గృహ ప్రవేశము
aanamda paravaSam - ఆనంద పరవశం
naimishyaaraNyam - నైమిష్యారణ్యం
puTTinaroaju - పుట్టినరోజు
SuBaakaamkshalu - శుభాకాంక్షలు
araNya rodhana - అరణ్య రోదన

Feedback - telugubhasha.in@gmail.com