ఆన్‌లైన్‌లో తెలుగు కోసం!
టైపింగ్ సహాయం
మీ తెలుగు సందేశం, ఇంగ్లీష్ స్పెల్లింగ్‌లతో:
పొడగించు ↓ తగ్గించు ↑ •
మార్పిడి తీరు:  

(ఉదా.: హలో, ఎలా ఉన్నారు? కొరకు halO, elA unnAru?)